close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STUDIA W POLSCE

 • Kompleksowe informacje dotyczące polskiego systemu szkolnictwa wyższego, warunków podejmowania studiów w Polsce, oferty stypendialnej oraz ponad 700 kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie w języku angielskim są dostępne na stronie www.go-poland.pl. Strona jest dostępna m.in. w języku polskim i angielskim.

  Wszystkie kierunki studiów w języku polskim znajdujące się w ofercie szkół wyższych są natomiast dostępne za pośrednictwem strony www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.

   

  MATURY, ŚWIADECTWA SZKOLNE

   

  Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  świadectwa „maturalne”, uzyskane w systemach oświaty państw członkowskich OECD (w tym USA) nie wymagają dodatkowych formalności w polskich urzędach. Dokumenty te są uznawane w Polsce z mocy prawa. Oznacza to, że osoby, które ukończyły amerykańską szkołę średnią, otrzymując świadectwo tzw. High School Diploma lub też uzyskały dyplom General Equivalency Diploma na terenie Stanów Zjednoczonych (uprawniające do przyjęcia na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w USA), mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce, składając dokumenty bezpośrednio w uczelni, instytucji naukowej, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów (na terenie Polski lub w polskich placówkach konsularnych).

   

  STUDIA W POLSCE

   

  INFORMACJA dot. podejmowania i odbywania studiów oraz możliwość ubiegania się o pomoc materialną (stypendia) przez osoby pochodzenia polskiego, które oprócz obywatelstwa kraju zamieszkania posiadają również obywatelstwo polskie.

   

  1. Podejmowanie i odbywanie studiów przez młodzież polonijną z polskim obywatelstwem w polskich szkołach wyższych

  Osoby posiadające polskie obywatelstwo i jednocześnie obywatelstwo innych państw nie są cudzoziemcami w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Oznacza to, że osoby  pochodzenia polskiego, posiadające obywatelstwo polskie, przyjeżdżając na studia do Polski – podejmują i odbywają studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Są one uprawnione do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej, przysługujące polskim studentom i doktorantom.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stworzyło możliwość uczestniczenia w rocznym kursie przygotowawczych do podjęcia studiów w języku polskim. Udział w kursie ma na celu nie tylko naukę języka polskiego, ale również uzupełnienie (wyrównanie) poziomu wiedzy niezbędnej do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów.

  Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje o warunkach i trybie ubiegania się o przyjęcie na studia oraz o zasadach i warunkach ubiegania się o pomoc materialną w komórkach organizacyjnych wybranych szkół wyższych, zajmujących się rekrutacją oraz przyznawaniem studentom/doktorantom pomocy materialnej albo w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane kontaktowe polskich szkół wyższych są dostępne w ramach systemu POL-on pod adresem: https://www.polon.nauka.gov.pl/.

   

  1. Pomoc materialna dla studentów posiadających obywatelstwo polskie

  Następujące akty prawne regulują przyznawanie studentom pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa:

  1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3),
  4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270),
  5. szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

   

  Adresaci pomocy materialnej dla studentów

   

  Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:

  - studentom uczelni publicznych i niepublicznych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

  - studentom uczelni Kościoła Katolickiego oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

  Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

   

  Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

   

  W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

  1) stypendium socjalnego;

  2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

  3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

  4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

  5) zapomogi.

  Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Istnieje natomiast możliwość, aby student jednocześnie otrzymywał kilka rodzajów stypendiów (np. stypendium rektora dla najlepszych studentów razem ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia) oraz zapomogę, musi jednak spełniać kryteria określone dla każdego ze świadczeń. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (w 2014 r. wynagrodzenie to wynosi 2.245,0 zł, a od 2015 r.– 2.450,0 zł).

  Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

   

  Warunki ubiegania się o świadczenia

   

  Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

  Stypendium socjalne mosocjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji  . Ustawowy próg  Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego od 1 października 2015 r. wynosi 668,2 zł netto. Stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – obecnie maksymalnie do 1043,9 zł.

  W przypadku studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej stypendium socjalne może zostać zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne czy też wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:

  -   pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów,

  -   drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

  Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać student szczególnie wyróżniający się w nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

  Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

   

  Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń.

   

  Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

   

  Szczegółowe zasady przyznawania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

   

  Okres przyznawania świadczeń.

   

  Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na semestr lub rok akademicki, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  na rok akademicki.

  Stypendia przyznawane w uczelni student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – do pięciu miesięcy. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo.

  Stypendia i zapomogi można otrzymywać w okresie studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, z tym że stypendium ministra za wybitne osiągnięcia można otrzymać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Zasada ta nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczęli je w terminie roku kalendarzowego od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia. Studenci ci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia także na pierwszym roku studiów drugiego stopnia według wyników w nauce oraz osiągnięć z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia.

  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym kierunku studiów, wskazanym przez studenta. Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

  Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o ukończeniu studiów na innym kierunku studiów mającym wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

  Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innego kierunku studiów.

   

  Tryb ubiegania się o świadczenia i organy przyznające.

   

  Świadczenia pomocy materialnej dla studentów, z wyjątkiem stypendiów ministra, przyznawane są przez organy uczelni, tj. kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekana) i rektora. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia do przyznawania świadczeń odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. Komisje te składają się z przedstawicieli studentów i pracowników uczelni, z tym że studenci stanowią większość składu komisji.

  Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie świadczeń składa się do organu uczelni, przyznającego pomoc materialną, albo do komisji stypendialnej.

  Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (także dla studentów uczelni nadzorowanych przez inne resorty) na wniosek rektora uczelni, zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni. Wniosek o przyznanie stypendium studentom uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii ministra nadzorującego uczelnię.

   

  Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń pomocy materialnej.

   

  Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej, doręczanej studentowi z pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych. Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia. Student, który nie zgadza się z decyzją, może złożyć – w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania – odwołanie do rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji podjętej w pierwszej instancji przez rektora lub odwoławczą komisję stypendialną. Ostateczna decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

   

  1. Pomoc materialna dla doktorantów posiadających obywatelstwo polskie

  Prawo do pomocy materialnej przysługuje doktorantom kształcącym się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku. Świadczenie pomocy może polegać na stypendium socjalnym, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (w przypadku doktorantów w uczelniach); stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi.

  Następujące akty prawne regulują przyznawanie doktorantom pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa:

  1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3),
  4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271),
  5. zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ustalane przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.

   

  Adresaci pomocy materialnej doktorantów.

   

  Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla doktorantów przysługuje:

  - doktorantom uczelni publicznych i niepublicznych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

  - doktorantom uczelni Kościoła Katolickiego;

  - doktorantom studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej (tj. instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym albo międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium RP).

  Prawo do pomocy materialnej przysługuje doktorantom, kształcącym się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku.

   

  Formy świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

   

  W ramach systemu pomocy materialnej doktorant może ubiegać się o świadczenia w formie:

  1) stypendium socjalnego;

  2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

  3) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (w przypadku doktorantów w uczelniach);

  4) stypendium dla najlepszych doktorantów;

  5) zapomogi.

  Poszczególne  rodzaje stypendiów oraz zapomogę doktorant może otrzymywać łącznie (w tym również  stypendium dla najlepszych doktorantów razem ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (w 2014 r. wynagrodzenie to wynosiło 2.245,0 zł, a w 2015 r. – 2.450,0 zł).

  Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa doktoranta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

   

  Warunki ubiegania się o świadczenia.

   

  Stypendium socjalne może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni lub jednostce naukowej.

  Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego od 1 października 2015 r. wynosi 668,2 zł (netto). Oznacza to, iż doktoranci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 668,2 zł, mają prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.

  Stypendium socjalne mogą otrzymać również doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - od 1 listopada 2015 r. kwota ta wzrosła do 1043,9 zł.

  Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej  może otrzymać zwiększone stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni lub jednostki naukowej uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu doktoranta.

  Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant:

  a)  na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;

  b) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  -    uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

  -    wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

  - podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

  Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

   

  Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń.

   

  Do przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyjątkami określonymi w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym; w szczególności nie stosuje się limitu ilościowego obowiązującego w przypadku stypendiów rektora dla najlepszych doktorantów (do 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni) oraz kryteriów przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, ponieważ ustawa przewiduje odrębne kryteria dla stypendium dla najlepszych doktorantów, w tym również możliwość otrzymywania tego stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich.

  Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ustala rektor w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów, a w przypadku świadczeń dla doktorantów w jednostkach naukowych – dyrektor tej jednostki w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.

  Szczegółowe zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów w uczelniach określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271).

   

  Okres przyznawania świadczeń.

   

  Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane są na semestr lub rok akademicki.

  Doktorant może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – do pięciu miesięcy. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

  Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez okres studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów nie przysługują.

   

  Tryb ubiegania się o świadczenia i organy przyznające.

   

  Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów, z wyjątkiem stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, przyznawane są przez organy uczelni, tj. kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekana) i rektora oraz przez dyrektora jednostki naukowej. Na wniosek właściwego organu samorządu doktorantów kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor albo dyrektor jednostki naukowej przekazują uprawnienia do przyznawania świadczeń odpowiednio: komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. Komisje te składają się z przedstawicieli doktorantów i pracowników uczelni lub jednostki naukowej, przy czym doktoranci stanowią większość składu komisji.

  Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek o przyznanie świadczeń przyznawanych w uczelni lub jednostce naukowej składa się odpowiednio do organu uczelni, przyznającego pomoc materialną, lub dyrektora jednostki naukowej albo komisji stypendialnej.

   

  Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń pomocy materialnej.

   

  Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej doręczanej doktorantowi z pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych. Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia. Doktorant niezgadzający się z decyzją, może złożyć – w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji – odwołanie do rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji podjętych w pierwszej instancji przez rektora, dyrektora jednostki naukowej lub odwoławczą komisję stypendialną. Ostateczna decyzja, podjęta w postępowaniu odwoławczym, może być przez doktoranta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

   

  1. Stypendia dla studentów i doktorantów ze środków własnych uczelni

  Niezależnie od systemu pomocy materialnej, finansowanej z budżetu państwa, uczelnia może, jeżeli statut uczelni tak stanowi, przyznawać studentom i doktorantom stypendia z własnego funduszu stypendialnego, przeznaczonego na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Fundusz ten tworzy się ze środków pozabudżetowych.

  Opracowano na podstawie informacji opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   

  Załączniki:

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: