close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 3 czerwca 2019

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

  233 Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016

  Ogłasza sprzedaż samochodu marki Toyota Sienna rok produkcji 2009 w drodze przetargu publicznego

   

   

  1. Przedmiot przetargu
   

  Samochód osobowy marki Toyota Sienna; rok produkcji 2009, model LE, 5 drzwiowy, 4 cylindry, 3,5 l, silnik benzynowy, przebieg 68468 mil, automatyczna skrzynia biegów, kolor: szary metalik, VIN 5TDZK23CX9S232098. Dodatkowe wyposażenie: immobiliser, radio z fabrycznym odtwarzaczem CD, klimatyzacja, szara tapicerka, elektrycznie podnoszone szyby i regulowane lusterka, poduszki powietrzne przednie, system ABS, cruise control, felgi stalowe.

   

  2. Cena wywoławcza: 3 100 USD
   

  Warunkiem przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 310 USD. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016, do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 4 pm. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni , odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  Nabywca zobowiązany jest do opłacenia wszystkich kosztów związanych z przerejestrowaniem samochodu oraz ewentualnym wywozem ze Stanów Zjednoczonych.

  Przed przystąpieniem do przetargu  osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość oględzin przedmiotu przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Włodzimierz Komendarczyk tel.917-816-1371 lub Artur Rutkowski tel. 917-520-8710,  przed budynkiem Konsulatu  Generalnego, 233 Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016 w dniach 10-14 czerwca 2019 r. w godzinach 12:00-15:00.

  Oferty pisemne należy składać w siedzibie Konsulatu Generalnego 233 Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016 w zaklejonych kopertach do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 4 pm., z dopiskiem „Toyota Sienna”. Oferta jest wiążąca do dnia 15 lipca 2019 r.

  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Konsulatu  Generalnego, 233 Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016.

   

  3. Oferta powinna zawierać:
   

  1. Imię, nazwisko i adres lub  nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres e-mail;
  2. Oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty;
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

   

  4. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
   

  1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
  2. Nie zawiera żadnych danych i dokumentów, o których mowa w pkt 3 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

  Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Po rozstrzygnięciu przetargu umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 r.

  Ostateczny termin wpłaty ceny samochodu, pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: