close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SKARGI I WNIOSKI

 •  

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 6), wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku lub jej pracowników.

   

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

   

  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw. Polskie urzędy konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

   

  Konsul Generalny RP w Nowym Jorku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki, gdy są to dni robocze,  w godz. 12:00-13:00, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (646) 237 2100.

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  1. Pisemnie:

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
  233 Madison Avenue

  (Jan Karski Corner)
  New York, NY 10016

   

  2. Faksem na numer (646) 237 2116

   

  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

   

  4. Ustnie do protokołu
  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku w czwartki, gdy są to dni robocze, w godz. 12:00-13:00, po uprzednim ustaleniu godziny spotkania drogą telefoniczną tel. (646) 237 2100.

   

  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

   

  • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  • informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów, itp.),
  • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: