close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PATRONAT HONOROWY

 •  

  REGULAMIN
  PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU
  KONSULA GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU
  LUB JEGO CZŁONKOSTWA W KOMITECIE HONOROWYM

   

  1. Honorowy patronat Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku lub jego członkostwo w komitecie honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką zagraniczną Polski, promowaniem Polski za granicą i działaniami Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

   

  2. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane przede wszystkim dla przedsięwzięć mających zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, stanowe lub krajowe a ich realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej polityki zagranicznej oraz Polski.

   

  3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku lub udział Konsula Generalnego RP w komitecie honorowym należy występować każdorazowo.

   

  4. Przyjęcie honorowego patronatu Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku lub członkostwo Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

   

  5. Honorowy patronat Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku lub członkostwo Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku w komitecie honorowym nie może być udzielone przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.

   

  6. Honorowy patronat Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku lub członkostwo Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku w komitecie honorowym nie uprawnia organizatorów przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania, ani do żądania uprzywilejowanego traktowania, w ich relacjach z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, innymi placówkami zagranicznymi  ani polską administracją publiczną, w szczególności w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prywatyzacji czy wydawania wiz i decyzji administracyjnych. Niestosowanie się do tych ograniczeń będzie skutkować odebraniem honorowego patronatu Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku lub wycofaniem Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku z komitetu honorowego z winy organizatorów.

   

  7. W celu uzyskania honorowego patronatu Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku lub członkostwa Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku w komitecie honorowym organizator obowiązany jest do przesłania:

  1) wniosku o honorowy patronat Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku lub członkostwo Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku w komitecie honorowym wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do regulaminu; 

  2) innych dokumentów, jeżeli Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku uzna je za konieczne.

   

  8. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku w sekcji Patronat Honorowy.

   

  9. Wniosek należy składać, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia na adres: Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner),New York, NY 10016; nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl .

   

  10. Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, rozpatrując wniosek jest obowiązany ocenić:

  1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w pkt. 2;

  2) czy cel i forma przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku;

  3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym ich przewidywany poziom merytoryczny, a w szczególności:

  a) planowaną tematykę wystąpień,

  b) dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości,

  c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie,

  4) ryzyko, że przedsięwzięcie jest jawnym lub ukrytym działaniem o charakterze komercyjnym, lobbingowym lub reklamowym;

  5) ryzyko, że wyróżnienie honorowe Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku zostanie wykorzystane w celu promocji produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy lub public relations podmiotu komercyjnego, w szczególności w sposób sugerujący poparcie Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku lub Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku dla konkretnych produktów, usług czy firm;

   

  11. O decyzji Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku organizator zostaje powiadomiony w formie pisemnej.

   

  12. Decyzja o odmowie udzielenia honorowego patronatu Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku lub członkostwa Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku w Komitecie Honorowym jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

   

  13. Organizator przedsięwzięcia, które Konsul Generalny RP w Nowym Jorku objął patronatem honorowym lub w którym Konsul Generalny RP w Nowym Jorku uczestniczy w komitecie honorowym informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu poprzez umieszczenie informacji wraz z logotypem Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

   

  14. W szczególnych przypadkach Konsul Generalny RP w Nowym Jorku może unieważnić decyzję o przyznanym wyróżnieniu. O fakcie odebrania wyróżnienie organizator informowany jest niezwłocznie w formie pisemnej.

   

  Wniosek do pobrania

  Regulamin do pobrania

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: