close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 •  

  Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacją MSZ o ochronie danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych.

   

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, natomiast wykonującym obowiązki administratora danych jest Konsul Generalny RP w Nowym Jorku.

   

  2. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

   

  Dane kontaktowe IOD:
  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  adres e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  4. Administrator powołuje się w szczególności na:

  · wypełnianie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;

  · ochrony żywotnych interesów podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit d – „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”;

  · prawnie uzasadniony interes - w art. 6 ust 1 lit. e RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;

   

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

   

  6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.

   

  7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej, jaka jest przewidziana przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, oraz zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

   

  8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

   

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

   

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

   

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: