close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYBORY I REFERENDA

 • 29 kwietnia 2019

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę, 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostało utworzonych pięć obwodów głosowania:

   

  Obwód głosowania nr 134, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Nowy Jork, Konsulat Generalny RP

  233 Madison Avenue (Jan Karski Corner)

  New York, NY 10016

   

  Obwód głosowania nr 135, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie

  177 Kent Street

  Brooklyn, NY 11222

   

  Obwód głosowania nr 136, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Passaic, Sanktuarium św. Jana Pawła II – Parafia Matki Bożej Różańcowej

  6 Wall Street

  Passaic, NJ 07055

   

  Obwód głosowania nr 137, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  New Britain, Haller Post

  112 Grove Street

  New Britain, CT 06053

   

  Obwód głosowania nr 138, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

  655 Dorchester Avenue

  South Boston, MA 02127

   

  Obwieszczenie Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku w sprawie utworzenia obwodów głosowania

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

   

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport,; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

   

  Elektroniczny system rejestracji wyborców będzie dostępny do dnia 23 maja 2019 r. do godz. 23:59 czasu nowojorskiego.

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

   

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:

   

  1. telefonicznie, nr tel.: +1 (646) 237 2112 (zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00)
  2. e-mailowo: nowyjork.wybory@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Consulate General of Poland in New York, 233 Madison Ave., New York, NY 10016
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: +1 (646) 237 2116

   

  Ww. zgłoszenia pkt. 1-5 muszą wpłynąć do Konsulatu najpóźniej do dnia 23 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu do godz. 16:00.

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

   

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

   

  1. e-mailowo: nowyjork.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Consulate General of Poland in New York, 233 Madison Ave., New York, NY 10016faksem,
  3. faksem, nr faksu: +1 (646) 237 2116

    

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: