close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CZŁONKOWIE RODZINY OBYWATELI UE/EOG

 •  

  Zgodnie z Dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. cudzoziemcom, będącym członkami rodziny obywateli UE (oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu), przysługują określone ułatwienia wizowe.

   

   

  Komu przysługuje uprawnienie do uproszczonej procedury wizowej?

   

  Uprawnienie przysługuje członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej (lub EOG), który przemieszcza się do innego państwa członkowskiego, niż państwo, którego obywatelstwo posiada dany obywatel UE/EOG. Ułatwienia wizowe nie obejmują obywateli państw trzecich, którzy podróżują ze swoimi małżonkami lub rodzicami, posiadającymi obywatelstwo polskie do Polski na wakacje, w celu odwiedzin, w celach biznesowych, itd. W takim przypadku należy postępować według normalnej procedury.

   

  Przykład 1: uproszczona procedura zostanie zastosowana wobec obywatela Indii, który zamierza zamieszkać w Polsce wraz ze swoją małżonką, posiadającą obywatelstwo Niemiec.

   

  Przykład 2: uproszczona procedura nie zostanie zastosowana wobec obywatelki Chin, która podróżuje do Polski wraz ze swoim małżonkiem, posiadającym obywatelstwo Polski.

   

   

  Kto jest członkiem rodziny obywatela UE/EOG w rozumieniu Dyrektywy?

   

  • współmałżonek (małżeństwo musi być uznawane przez polskie prawo),
  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE/EOG lub jego współmałżonka lub partnera,
  • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE/EOG lub jego współmałżonka lub partnera

   

   

  Jakie formalności należy spełnić, by skorzystać z uproszczonej procedury?

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  • wniosek wizowy wypełniony w systemie e-Konsulat, wydrukowany i podpisany
  • jedno zdjęcie biometryczne,
  • paszport lub równoważny dokument podróży ważny przynajmniej 3 miesiące po planowanym wyjeździe z Polski,
  • oryginalny dokument potwierdzający pozostawanie w związku rodzinnym z obywatelem UE/EOG,
  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE/EOG lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE/EOG z podpisem złożonym w Konsulacie lub potwierdzonym notarialnie).

  Uwaga: pobyt w Polsce powyżej 3 miesięcy wymaga rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim w Polsce.

   

   

  Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

   

  Podstawy prawne:

   

  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: