close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Wszystkie wnioski o wydanie wizy składa się osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty, wypełnieniu i wydrukowaniu aplikacji wizowej w serwisie


  www.e-konsulat.gov.pl

   

  Prosimy o uważne przeczytanie poniższej informacji. W razie pytań, na której nie można odnaleźć odpowiedzi poniżej, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: newyork.visapassport@msz.gov.pl
   

  lub telefonicznie: +1 646 237 2100, należy wybrać język polski (1) oraz 'Wizy' (7)

   


   

  Uprzejmie informujemy, iż Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku nie jest uprawniony do udzielania informacji o wizach amerykańskich. W celu uzyskania tych informacji należy skontaktować się z wystawcą wizy, czyli odpowiednią ambasadą lub konsulatem Stanów Zjednoczonych albo odwiedzić serwis internetowy Departamentu Stanu USA.

   

  Podstawowe informacje dotyczące wjazdu do Stanów Zjednoczonych znajdziecie Państwo w poradniku "Polak za granicą".

   


   

  Czy potrzebuję wizy do Polski?

   

  Sprawdź, czy państwo, którego jesteś obywatelem znajduje się na liście państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wizy.

   

  Obywatele Stanów Zjednoczonych mogą podróżować do państw członkowskich strefy Schengen (w tym Polski) i pozostawać na ich terytorium do 90 dni bez wizy. W przypadku dłuższych wizyt w Polsce, np. w celu odbycia studiów lub podjęcia pracy, należy złożyć wniosek o wizę krajową (typu D).

   

  Osoby posiadające jednocześnie obywatelstwo amerykańskie i polskie powinny posługiwać się ważnym polskim paszportem podczas przekraczania granicy RP.

   


   

  Gdzie złożyć wniosek o wydanie wizy?

   

  Konsulat w Nowym Jorku przyjmuje wnioski wizowe wyłącznie od osób legalnie i stale zamieszkujących w następujących stanach: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island i Vermont (inne polskie placówki w USA: tutaj).

   

  Wniosek o wizę w polskim konsulacie można złożyć wyłącznie, jeżeli Polska jest jedynym lub głównym celem podróży. Jeżeli głównym celem podróży jest inne państwo Schengen, wniosek należy złożyć w konsulacie tego państwa.

   


   

  Jakiej wizy potrzebuję?

   

  1. Wiza Schengen (typu C - krótkoterminowa). Wiza wydana przez jedno z państw układu z Schengen uprawnia również do poruszania się po terytorium wszystkich pozostałych. Wniosek o wydanie wizy Schengen należy złożyć w konsulacie tego państwa, które jest jedynym lub głównym celem podróży.

   

  Wiza Schengen jest wydawana na nie więcej, niż 90 dni dozwolonego pobytu w każdym 180-dniowym okresie, liczonym od pierwszego dnia pobytu.
   

  2. Wiza krajowa (typu D - długoterminowa). Polska wiza krajowa jest wydawana na więcej niż 90 i nie więcej niż 365 dni. Wizy krajowe są wydawane głównie w celu odbycia studiów, podjęcia pracy lub dla posiadaczy Karty Polaka.
   

  3. Wiza lotniskowa (typu A). Wiza lotniskowa jest ważna jedynie na tranzyt przez strefę międzynarodową lotniska państwa strefy Schengen. Nie zezwala na opuszczenie lotniska. Państwa, których obywatele są zobowiązani do posiadania wizy lotniskowej podczas tranzytu przez lotniska znajdujące się na terytorium wszystkich państw strefy Schengen: Afganistan, Bangladesz, Dem. Rep. Kongo, Erytrea, Etiopia, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia i Sri Lanka.

   


   

  Jak złożyć wniosek o wydanie wizy?

   

  1. W serwisie internetowym www.e-konsulat.gov.pl wybierz rodzaj wizy, dzień wizyty w Konsulacie, wypełnij aplikację wizową, zatwierdź, wyślij i wydrukuj.

  2. Przyjdź osobiście do Konsulatu w wybranym dniu i godzinie z wymienionymi poniżej dokumentami.

   


   

  Jakie dokumenty są wymagane by złożyć wniosek o wydanie wizy?

   

  Podczas składania wniosku o wizę zawsze należy przedstawić:

   

   - wydrukowany i podpisany wniosek o wydanie wizy (wysłany wcześniej przez www.e-konsulat.gov.pl)

   

   - jedno zdjęcie biometryczne, kolorowe, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

   

   - paszport lub inny równoprawny dokument podróży, wydany w ciągu ostatnich 10 lat i ważny przynajmniej 3 miesiące po dacie planowanego wyjazdu z Polski, zawierający przynajmniej dwie puste strony przeznaczone na wizy

   

   - dowód legalnego zamieszkiwania w Stanach Zjednoczonych, pozwalający również na ponowny wjazd do USA: karta pobytu (Permanent Resident Card, tzw. zielona karta) lub wiza typu A, E, F (wraz z formularzem I-20), G, H, I, J, L, O, R. Permanent Resident Card lub wiza amerykańska musi być ważna przynajmniej 3 miesiące po dacie planowanego wyjazdu z Polski. Nie przyjmujemy wniosków o wydanie wizy od posiadaczy wizy B1/B2 lub wizy J1 o krótkim okresie ważności (wydanych np. dla uczestników programów work&travel lub au pair).

   

   

   - dowód posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego, ważnego na terenie państw, które są celami podróży, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć w związku z potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym, koniecznością powrotu z powodów zdrowotnych lub ze śmiercią (transport zwłok). Minimalna kwota ubezpieczenia to 50,000 USD (lub 30,000 EUR).

   

   - dowód posiadania wystarczających środków finansowych, np. 3 ostatnie wyciągi z banku z imieniem, nazwiskiem oraz adresem posiadacza lub dowód stałego, regularnego dochodu, np. odcinki pensji (dowody wpłat) z ostatnich 3 miesięcy, itp.

   

   - rezerwację lotu (potwierdzoną i możliwą do weryfikacji) oraz lotu powrotnego do Stanów Zjednoczonych. Rezerwacja musi zawierać imię i nazwisko pasażera oraz numer rezerwacji umożliwiający weryfikację online.

   

   - rezerwację hotelu (potwierdzoną i możliwą do weryfikacji) na cały pobyt (w każdym państwie Schengen, w którym będzie przebywała dana osoba) lub zaproszenie od rodziny lub przyjaciół, ze wskazanym adresem, pod którym będzie przebywał cudzoziemiec. Rezerwacja hotelu musi zawierać imię i nazwisko gościa oraz numer rezerwacji umożliwiający weryfikację online.

   

  Dodatkowo:

   

   - w przypadku wizyty biznesowej: zaproszenie od partnera biznesowego/oddziału firmy w Polsce oraz list potwierdzający delegowanie pracownika przez pracodawcę

   

   - w przypadku wizyty w celu udziału w imprezie sportowej, wydarzeniu o charakterze kulturalnym, religijnym lub naukowym (np. konferencja, seminarium, warsztaty): zaproszenie od organizatora lub potwierdzenie wpisania na listę uczestników wydarzenia lub imienny bilet na dane wydarzenie. W przypadku osób reprezentujących na danym wydarzeniu szkołę, uczelnię, organizację pozarządową lub innego rodzaju instytucję, również potwierdzenie delegowania tej osoby na dane wydarzenie

   

  - w przypadku wycieczki szkolnej: list ze szkoły/uczelni, potwierdzający cel wyjazdu, dane kontaktowe organizatora, miejsce zakwaterowania, plan podróży, itp.

   

   - w przypadku tranzytu (wiza typu C): plan podróży, rezerwacje lotów lub innego rodzaju transportu (np. bilety kolejowe, autobusowe), rezerwacja hotelu (w przypadku gdy podróżny zamierza nocować na terytorium Polski), dowód możliwości legalnego wjazdu na teren państwa, będącego celem tranzytu oraz wszelkie informacje mogące potwierdzić, iż osoba ubiegająca się o wizę opuści o czasie terytorium Schengen

   

   - w przypadku ubiegania się o wizę w celu odbycia studiów (wiza krajowa typu D): dokument potwierdzający przyjęcie na studia w Polsce oraz dowód posiadania środków finansowych na pokrycie kosztu studiów (np. środki własne, pożyczka studencka lub finansowanie przez rodziców)

   

  - w przypadku ubiegania się o wizę w celu podjęcia pracy (wiza krajowa typu D): zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę w Polsce. Podejmowanie pracy bez zezwolenia jest zakazane. Lista przypadków, w których powierzenie pracy cudzoziemcowi na terenie RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (kliknij tutaj).

   

   - w przypadku ubiegania się o wizę lotniskową (typu A): rezerwacja lotu oraz dowód możliwości legalnego wjazdu na teren państwa, będącego celem tranzytu oraz wszelkie informacje mogące potwierdzić, iż osoba ubiegająca się o wizę opuści o czasie terytorium Schengen.

   

  - akt/certyfikat małżeństwa w przypadku cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela Unii Europejskiej

   

   - akt/certyfikat urodzenia w przypadku ubiegania się o wizę dla osoby małoletniej (poniżej 18 roku życia)

   


   

  Jaka jest opłata za przyjęcie wniosku o wydanie wizy?

   

  Wiza Schengen i wiza krajowa: 72 USD

  Wiza Schengen dla obywateli Białorusi: 72 USD

  Wiza Schengen dla obywateli Rosji: 42 USD

  Wiza krajowa dla obywateli Rosji: 72 USD

  Wiza Schengen dla obywateli Ukrainy: 42 USD

  Wiza krajowa dla obywateli Ukrainy: 0 USD (brak opłaty)

   

  Z opłaty za przyjęcie wniosku o wydanie wizy zwolnieni są:

  • dzieci do 6 roku życia,
  • cudzoziemcy będący małżonkami obywateli Unii Europejskiej
  • uczniowie, studenci i towarzyszący im nauczyciele, biorący udział w wyjazdach mających cel naukowy lub edukacyjny
  • naukowcy z państw trzecich prowadzący badania naukowe
  • przedstawiciele organizacji non-profit do 25 roku życia, biorący udział w konferencjach i seminariach naukowych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub edukacyjnych organizowanych przez instytucje non-profit
  • posiadacze Karty Polaka (jedynie wiza krajowa typu D)

   

  Wszystkie opłaty są przyjmowane w gotówce, lub w postaci Money Order lub cashier's check. Czeki personalne i karty płatnicze nie są akceptowane.

   


   

  Czy muszę złożyć wniosek o wizę osobiście?

   

  Tak.

   


   

  Czy muszę odebrać swój paszport z wydaną wizą osobiście?

   

  Możesz odebrać paszport z wklejoną wizą osobiście lub poprosić o jego wysyłkę. Koszt wysyłki to 18 USD. Konsulat nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę po przekazaniu jej firmie kurierskiej.

   


   

  Jaki jest czas oczekiwania na decyzję w sprawie wizy?

   

  Do 15 dni od dnia osobistego złożenia wniosku w Konsulacie. W wyjątkowych przypadkach termin może być wydłużony do 30 dni.

   


   

  Ważne:

   

  • złożone dokumenty uzupełniające nie podlegają zwrotowi
  • wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w oryginale - należy wykonać i przynieść kopie dokumentów, które wnioskodawca zatrzymuje (np. Permanent Resident Card, Karta Polaka, akt urodzenia, akt małżeństwa, itd.)
  • konsul ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów na potwierdzenie deklarowanych przez wnioskodawcę faktów
  • konsulat nie odpowiada za wydatki poniesione przez wnioskodawcę w związku z wyjazdem w razie odmowy wydania wizy, zwrotu niekompletnego wniosku lub gdy aplikacja została złożona zbyt późno
  • niekompletne wnioski nie są przyjmowane

   

  Posiadanie ważnej wizy Schengen lub wizy krajowej nie gwarantuje prawa wjazdu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen (w tym Polski).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: