close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

   

  Opłaty za czynności konsularne są pobierane zgodnie

  z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. roku w sprawie opłat konsularnych.

   

  Aktualne stawki opłat ważne są od 4 listopada 2019 roku.

   

   

  Uwaga: Całkowita kwota opłaty za sprawę konsularną może składać się z kilku pozycji.

   

   

  Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłacie konsularnej, na którą w zależności od rodzaju sprawy, może składać się jedna lub więcej pozycji z poniższej tabeli. Opłaty przyjmowane są w momencie składania wniosku, przed rozpoczęciem sprawy.

  Akceptowalne formy płatności w siedzibie urzędu to gotówka, money order lub cashier's check. Na dyżurach konsularnych przyjmowane są wyłącznie money order lub cashier's check.

   

   

  TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

  Sporządzona na podstawie taryfy opłat konsularnych stanowiącej załącznik do

  Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237, z późn. zm.)

   

  Obowiązuje od dnia 4 listopada 2019 r.

  Pozycja

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty w USD

  1

  2

  3

   

  I. Czynności w sprawach paszportowych

   

  1.01

  Wydanie paszportu

  132

  1.02

  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

  42

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

  48

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  36

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

  18

  1.06

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  396

  1.07

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  252

  1.08

  Wydanie drugiego paszportu1

  132

   

   

  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

   

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego2

  432

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego2

  48

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie2

  96

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody2

  432

  2.05

  Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730)

  36

   

  III. Czynności w sprawach wizowych,

  dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu

  granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

   

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  72

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  72

  3.03

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego3

  24

  3.04

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego3

  24

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  36

  3.06

  Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

  36

   

  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

   

  4.01

  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

  72

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  60

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

  36

   

  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

   

  5.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  36

  5.02

  Wydobycie za granicą na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe wraz z doręczeniem dokumentu (oraz z jego ewentualną legalizacją)

  36

  5.03

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

  24

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  60

  5.05

  Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy

  36

   

  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń

   

  6.01

  Legalizacja dokumentu

  36

  6.02

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  72

  6.03

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

  36

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  36

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  36

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego4

  240

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  36

  6.08

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia5

  108

  6.09

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  36

  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski

  60

   

  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

   

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa2,6

  600

  7.02

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  60

  7.03

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  60

  7.04

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo6

  60

  7.05

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  60

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie2,6

  60

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu6

  60

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  60

  7.09

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  60

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  36

   

  VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

   

  8.01

  Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

  288

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  360

  8.03

  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

  240

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  48

   

   

  IX. Opłaty za szczególny tryb wykonania czynności7

   

  9.01

  Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  108

  9.02

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  36

   

  1 Wydanie drugiego paszportu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  2 Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

  3 Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku nie wydaje zezwoleń z zakresu małego ruchu granicznego.

  4 Sporządzenie aktu notarialnego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez konsula pisemnego upoważnienia od Ministra Sprawiedliwości, udzielonego mu na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141, z późn. zm.).

  5 Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się
  w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

  6 Wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo apostille.

  7 Opłaty za szczególny tryb wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

   

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę
   w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
  4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły
   o pobieraniu nauki.

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport
  w związku:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu,
  a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku
  o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237, z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919, z późn. zm.);
  3. Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

   

   

  UWAGA - czynności, za które nie pobiera się opłaty (takie jak wydanie paszportu dla osoby powyżej 70. roku życia, nadanie numeru PESEL w sprawie paszportowej, przyjęcie wniosku
  o Kartę Polaka czy potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP) nie są wymienione w tabeli.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: