close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

   

  W momencie składania wniosku należy wnieść opłatę i okazać dokument uprawniający do ewentualnej zniżki. Opłata konsularna nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu czynności, nie zwraca się opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka, Money Order, cashier's check. Czeki personalne i karty płatnicze nie są akceptowane.

   

  Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie Konsulatu stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

   

  Pobierz tabelę w pliku PDF >>

   

  Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD
  1 2 3
  I. Czynności w sprawach paszportowych
  1.01 Wydanie paszportu 132
  1.02 Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia 42
  1.03 Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia 48
  1.04 Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej 36
  1.05 Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia 18
  1.06 Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza 396
  1.07 Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej 252
  1.08 Wydanie drugiego paszportu1 132
  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego
  2.01 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego2 432
  2.02 Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego2 48
  2.03 Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie2 96
  2.04 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu takiej zgody2 432
  2.05 Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 i z 2015 r. poz. 1274) 36
  III. Czynności w sprawach wizowych,
  dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców
  3.01 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej 72
  3.02 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej 72
  3.03 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego3 24
  3.04 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego3 24
  3.05 Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 36
  3.06 Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 6.07.1996 str. 4) 36
  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń
  4.01 Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej 72
  4.02 Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich 60
  4.03 Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych 36
  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów
  5.01 Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą 36
  5.02 Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją) 36
  5.03 Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu 24
  5.04 Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej 60
  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń
  6.01 Legalizacja dokumentu 36
  6.02 Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym 72
  6.03 Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem 36
  6.04 Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego 36
  6.05 Poświadczenie daty okazania dokumentu 36
  6.06 Sporządzenie aktu notarialnego4 240
  6.07 Wykonanie innej czynności notarialnej 36
  6.08 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia5 108
  6.09 Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia5 36
  6.10 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych 36
  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego
  7.01 Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem,  przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa2, 6 600
  7.02 Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 60
  7.03 Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo 60
  7.04 Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo6 60
  7.05 Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego 60
  7.06 Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie2, 6 60
  7.07 Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu6 60
  7.08 Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju 60
  7.09 Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji 60
  7.10 Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego 36
  VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej
  8.01 Wystawienie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze) 288
  8.02 Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej 360
  8.03 Wystawienie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki 240
  8.04 Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej 48
  IX. Opłaty za szczególny tryb wykonania czynności7
  9.01 Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu 108
  9.02 Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym 36

   

  Pobierz tabelę w pliku PDF >>

   

  Uwaga - czynności, za które nie pobiera się opłaty (takie jak wydanie paszportu dla osoby powyżej 70. roku życia, nadanie numeru PESEL w sprawie paszportowej, przyjęcie wniosku o Kartę Polaka, potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP czy wydanie i przedłużenie ważności legitymacji szkolnej) nie są wymienione w tabeli.

   

  ­1 Wydanie drugiego paszportu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

  2 Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

  3 Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku nie wydaje zezwoleń z zakresu MRG. 

  4 Sporządzenie aktu notarialnego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez konsula pisemnego upoważnienia od Ministra Sprawiedliwości, udzielonego mu na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych (art. 28.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne).

  5 Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

  6 Wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

  7 Opłaty za szczególny tryb wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych kosztów.

   

   

  INNE OPŁATY:

   

   

  Opłata za wysłanie paszportu przesyłką kurierską 20
  Uwaga - w przypadku rezygnacji z osobistego odbioru dokumentu paszportowego Konsulat nie odpowiada za przesyłkę po przekazaniu jej firmie kurierskiej oraz za jakość świadczenia usług przez tę firmę.

   

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

   

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

   

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
  4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

   

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

   

  • ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  • ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  • z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

   

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Podstawa prawna:

   

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: