close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 •  

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP W Nowym Jorku, z siedzibą 233 Madison Ave (Jan Karski Corner), 10016 NY, wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki
   w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Funkcję tę pełni Pani Ewa Wolska.  
   Dane kontaktowe IOD:
   adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
   adres  e-mail: iod@msz.gov.pl
  4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
  5. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych
   w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez konsula RP obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (wskazanych w tabeli poniżej).
  6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa. 
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne
   do rozpatrzenia sprawy.
  9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile będą miały zastosowanie art. 17 i 18 RODO).
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
   na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa.

   

  Informacje szczegółowe dotyczące podstawy prawnej, celu i okresu przetwarzania danych osobowych
  w odniesieniu do poszczególnych czynności wykonywanych przez konsula RP (plik PDF) >>

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: