close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 grudnia 2017

   

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku informuje:

   

  Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

  ogłasza konkurs na stanowisko:

   

  NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

   

  Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26).

   

  Wymagania niezbędne:

   

  Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575)

   

  Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

  1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

  2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

  3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

  Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575):

  § 5.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych w szkole za granicą posiada osoba, która:

  1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I - III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

  2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

   

  Wymagania dodatkowe:

   

  legalny pobyt w USA wraz z pozwoleniem na podjęcie pracy,

  doświadczenie w pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi za granicą,

  umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy,

  umiejętność pracy w zespole.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  list motywacyjny i CV,

  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia

  zawodowego,

  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

  Oświadczenie kandydata o:

  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);

  - że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (dotyczy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych);

  - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia rekrutacji.

  Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

  Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

  Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 8 grudnia 2017 roku do godziny 18.00 na adres: nowyjork@orpeg.pl

  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową

  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

   

  Nowy Jork, 23 listopada 2017 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: